Hitel igénylés

Cetelem normál tájékoztató

cetelem_hiteligenyles_folyamat

Cetelem bankkártyás tájékoztató

Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya
 • Érvényes adóigazolvány

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

 • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési fog megtalálni!
 • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!

Elakadt? Kérdése van?

 • Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hívjon minket a 0670 620-5620-as számon!
Hitelajánlatunk

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 6 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 6 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.

Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész: 0 Ft

Kezelési díj: 0 Ft

Hitelösszeg: 2 000 000 Ft Referencia THM: 0 %
Futamidő: 6 hónap Havi törlesztőrészlet: 333 333 Ft
Fix, éves ügyleti kamat: 0 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 2 000 000 Ft

A Plus Club Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.

Érvényes: 2023. október 06. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • Természetes személy
 • 18. életévét betöltötte
 • Magyarországon levő állandó lakcím
 • Igazolt, rendszeres jövedelem
 • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
 • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. SZEMÉLYAZONOSSÁGOT ÉS LAKCÍMET IGAZOLÓ OKMÁNYOK

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya

2. JÖVEDELMET IGAZOLÓ OKMÁNYOK

 • HA ÖN MUNKAVÁLLALÓ

  - 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló,
  határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról
  szóló munkáltatói igazolás. (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar
  Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

 • HA ÖN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ VAGY CÉGTULAJDONOS

  - Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője,
  egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó
  jövedelemigazolás.

 • HA ÖN ŐSTERMELŐ

  - Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

 • HA ÖN NYUGDÍJAS

  - Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi
  kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható
  módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre
  szól, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.


  - Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló
  határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás
  megállapítását tartalmazza.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

Munkáltató igazolás hiányában - a Bank döntésétől függően - a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes
  személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és
  lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.

Egyéb dokumentum

 • Érvényes adóigazolvány

Jövedelmet igazoló okmányok

 • Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon
  munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét,
  jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az
  ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj
  igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása.

A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.


Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz!


Érvényes: 2023. október 06. napjától visszavonásig.

a) cégnév: PLUS CLUB Szolgáltató Kft.
székhely: 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 24-26. A. ép. manzárd 13.
nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): 02-09-076989
levelezési cím: 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 24-26. A. ép. manzárd 13.
felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.

d) Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.

e) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel (https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja.

A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek.
A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat:

Érvényes: 2022. szeptember 12-től

a. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776, www.penzugyibekeltetotestulet.hu.
b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428-2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.


g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként kiszállítás díjat számít fel.